SSAPEH-School of Self- Affirmation and Preparation towards European Horizons -> - High School of Economic; Stara Zagora; Knyaz Simeon Tarnovski; Official WEBSITE

Go to content

Main menu:

SSAPEH-School of Self- Affirmation and Preparation towards European Horizons ->

Projects > Curent projects and programs

Национална Програма на МОН съвместно с Европейски фонд за развитие

Цели на проекта:

Обща цел на проект “Успех” е да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).


 
Back to content | Back to main menu